Rekrutacja do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Tarnowskie Góry na rok szkolny 2019/2020Zarządzenie Nr 1133/2017

Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry

z dnia 20.04.2017 r.

 

w sprawie określenia w latach szkolnych 2017/2018 – 2021/2022 terminów złożenia wniosków przez rodziców uczniów klas III publicznych szkół podstawowych, w których zorganizowano co najmniej dwa oddziały klasy III, o przyjęcie tych uczniów do klasy IV przez dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 8 lub Szkoły Podstawowej Nr 14 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 4 w Tarnowskich Górach powstałych z przekształcenia gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Tarnowskie Góry

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) w związku z art. 205 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) oraz § 69 ust. 1 załącznika do Zarządzenia Nr 1126/2017 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 14.04.2017 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach

Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry

zarządza:

§ 1

Określić w latach szkolnych 2017/2018 – 2021/2022 terminy złożenia wniosków przez rodziców uczniów klas III publicznych szkół podstawowych, w których zorganizowano co najmniej dwa oddziały klasy III, o przyjęcie tych uczniów do klasy IV przez dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 8 lub Szkoły Podstawowej Nr 14 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 4 w Tarnowskich Górach powstałych z przekształcenia gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Tarnowskie Góry:

w roku szkolnym 2017/2018 - od 8 do 19 maja 2017 r.

w roku szkolnym 2018/2019 - od 7 do 18 maja 2018 r.

w roku szkolnym 2019/2020 - od 6 do 17 maja 2019 r.

w roku szkolnym 2020/2021 - od 4 do 15 maja 2020 r.

w roku szkolnym 2021/2022 - od 4 do 17 maja 2021 r.

§ 2

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Edukacji, Sportu, Turystyki i Zdrowia oraz dyrektorom szkół podstawowych i zespołów szkolno-przedszkolnych. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia pełni Z-ca Burmistrza Miasta ds. Społecznych.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

BURMISTRZ MIASTA

(-) Arkadiusz CZECH

 


  Zarządzenie Nr 1134/2017

Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry

z dnia 20.04.2017 r.

 

w sprawie określenia w latach szkolnych 2017/2018 – 2022/2023 terminów złożenia wniosków przez rodziców uczniów, którzy ukończyli klasę VI publicznej szkoły podstawowej, o przyjęcie tych uczniów do klasy VII przez dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 8 lub Szkoły Podstawowej Nr 14 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 4 w Tarnowskich Górach powstałych z przekształcenia gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Tarnowskie Góry

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) w związku z art. 205 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) oraz § 69 ust. 1 załącznika do Zarządzenia Nr 1126/2017 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 14.04.2017 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach

 

Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry

zarządza:

 
§1

 

Określić w latach szkolnych 2017/2018 – 2022/2023 terminy złożenia wniosków przez rodziców uczniów, którzy ukończyli klasę VI publicznej szkoły podstawowej, o przyjęcie tych uczniów do klasy VII przez dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 8 lub Szkoły Podstawowej Nr 14 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 4 w Tarnowskich Górach powstałych z przekształcenia gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Tarnowskie Góry:

w roku szkolnym 2017/2018 - od 8 do 19 maja 2017 r.

w roku szkolnym 2018/2019 - od 7 do 18 maja 2018 r.

w roku szkolnym 2019/2020 - od 6 do 17 maja 2019 r.

w roku szkolnym 2020/2021 - od 4 do 15 maja 2020 r.

w roku szkolnym 2021/2022 - od 4 do 17 maja 2021 r.

w roku szkolnym 2022/2023 - od 9 do 20 maja 2022 r.

 §2

 

  1. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Edukacji, Sportu, Turystyki i Zdrowia oraz dyrektorom szkół podstawowych i zespołów szkolno-przedszkolnych.
  2. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia pełni Z-ca Burmistrza Miasta ds. Społecznych.

 
  §3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

BURMISTRZ MIASTA

   (-) Arkadiusz CZECH


 

Zarządzenie Nr 144/2019

Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry

z dnia 30.01.2019 r.

 

w sprawie określenia wzoru zgłoszenia do klasy I publicznej szkoły podstawowej kandydata zamieszkałego w obwodzie szkoły oraz określenia wzoru wniosku o przyjęcie na wolne miejsce do klasy I publicznej szkoły podstawowej kandydata zamieszkałego poza obwodem szkoły, obowiązujących w publicznych szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Tarnowskie Góry

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) w związku z art. 29 ust. 2 pkt 2, art. 152 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.) oraz § 66 ust. 1 załącznika do Zarządzenia Nr 107/2019 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 10.01.2019 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach


Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry

zarządza:

 

§ 1

Określić wzór zgłoszenia do klasy I publicznej szkoły podstawowej kandydata zamieszkałego w obwodzie szkoły, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Określić wzór wniosku o przyjęcie na wolne miejsca do klasy I publicznej szkoły podstawowej kandydata zamieszkałego poza obwodem szkoły, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Edukacji, Sportu i Zdrowia oraz dyrektorom szkół podstawowych i zespołów szkolno-przedszkolnych. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia pełni Z-ca Burmistrza Miasta ds. Społecznych.

§ 4

Traci moc Zarządzenie Nr Zarządzenie Nr 1055/2017 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 02.03.2017 r. w sprawie określenia wzoru zgłoszenia do klasy I publicznej szkoły podstawowej kandydata zamieszkałego w obwodzie szkoły oraz określenia wzoru wniosku o przyjęcie na wolne miejsce do klasy I publicznej szkoły podstawowej kandydata zamieszkałego poza obwodem szkoły, obowiązujących w publicznych szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Tarnowskie Góry

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

BURMISTRZ MIASTA

(-) Arkadiusz CZECH

 


       Zgłoszenie ucznia do szkoły obwodowej.

Do klasy I publicznej szkoły podstawowej przyjmuje się na podstawie zgłoszenia rodziców dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły.

Do zgłoszenia dołącza się oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców i ucznia.

Termin zgłoszenia: od 1 kwietnia 2019 r.

Do pobrania: zgłoszenie ucznia do szkoły obwodowej


Rekrutacja uczniów spoza obwodu szkoły.

Kryteria rekrutacji

Kryteria naboru na wolne miejsca do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, ich wartość punktowa oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełniania kryteriów, zgodnie z Uchwałą Nr XXXII/365/2017 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 22 lutego 2017 r.

 

Lp.

Kryterium rekrutacji

Wartość punktowa kryterium

Dokument potwierdzający spełnianie kryterium

1.

Kandydat mieszka w Gminie

Tarnowskie Góry

22

Pisemne oświadczenie rodziców/ opiekunów prawnych

2.

W szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo ucznia

5

Pisemne oświadczenie rodziców/ opiekunów prawnych

3.

Miejsce pracy rodziców/opiekunów prawnych znajduje się w obwodzie szkoły

3

Pisemne oświadczenie rodziców/ opiekunów prawnych

4.

W obwodzie szkoły zamieszkują krewni ucznia wspierający rodziców/opiekunów prawnych ucznia w zapewnieniu mu należytej opieki

2

Pisemne oświadczenie rodziców/ opiekunów prawnych

5.

Rodzic/opiekun prawny samotnie wychowuje ucznia

2

Pisemne oświadczenie rodziców/ opiekunów prawnych

6.

Niepełnosprawność ucznia

2

Orzeczenie o niepełnosprawności

7.

Objęcie ucznia pieczą zastępczą

2

Pisemne oświadczenie rodziców/ opiekunów prawnych

8.

Niepełnosprawność rodziców/opiekunów prawnych

1

Orzeczenie o niepełnosprawności

9.

Niepełnosprawność rodzeństwa

1

Orzeczenie o niepełnosprawności

 

Terminy rekrutacji

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do klas I publicznych szkół podstawowych określone Zarządzeniem nr 69/2018 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 20.12.2018 r.

 

Lp.

Etap rekrutacji/czynność rodzica

Termin

w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin

w postępowaniu uzupełniającym

1.

złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

6 – 17 maja 2019 r.

3 – 7 czerwca 2019 r.

2.

weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

do 22 maja 2019 r.

do 11 czerwca 2019 r.

3.

podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

24 maja 2019 r.

13 czerwca 2019 r.

4.

potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do szkoły w postaci pisemnego oświadczenia

do 29 maja 2019 r.

do 17 czerwca 2019 r.

5.

podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

31 maja 2019 r.

19 czerwca 2019 r.


Do pobrania: wniosek o przyjęcie ucznia spoza obwodu szkoły