Koncepcja pracy szkoły

na lata szkolne 2015-2020

 

 

Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o:

Ustawę o systemie oświaty z dn. 7 września 1991r. (Dz. U. z 2004r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm. )

Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009r. nr 4, poz. 17).

Kartę Nauczyciela z dn. 26 stycznia 1982r. ( Dz. U. z 2006r. nr 97, poz. 674 z późn. zm.).

Konwencję o prawach dziecka z dnia 20 listopada 1989r.

Statut Szkoły Podstawowej Nr 13 w Tarnowskich Górach.

Szkolny program wychowawczy SP-13.

Szkolny program profilaktyki SP-13.

 

Misja

Zadaniem naszej szkoły jest wspieranie rodziny w procesie wychowania i nauczania, stwarzając uczniom optymalne warunki do prawidłowego, wszechstronnego i harmonijnego rozwoju.

Wizja

W naszej szkole dążymy do stworzenia uczniom bezpiecznych i optymalnych warunków do rozwoju postaw i umiejętności koniecznych do funkcjonowania we współczesnym świecie. Nasz uczeń to świadomy obywatel Polski, który szanuje kulturę i historię narodu polskiego, Górnego Śląska i ziemi tarnogórskiej, a także jest otwarty wobec innych narodów Europy.

Priorytety szkoły:

Wychowanie patriotyczne i regionalne ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia poczucia tożsamości narodowej.
Edukacja europejska.
Wychowanie przez sport.
Uwrażliwienie społeczności szkolnej i lokalnej na potrzeby uczniów niepełnosprawnych.
Dążenie, by uczniowie o potrzebie kształcenia specjalnego stanowili integralną część społeczności szkolnej.
Szkoła oferuje usługi edukacyjne na wysokim poziomie jakości tworząc  klasy integracyjne.
Kadrę szkoły tworzy zespół nauczycieli nastawionych innowacyjnie, którzy chętnie się dokształcają i doskonalą.
Szkoła jest otwarta na środowisko i współpracę ze strukturami samorządowymi i innymi organizacjami działającymi na rzecz edukacji i pomocy społecznej.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 Model absolwenta

… jest aktywny

posiada zainteresowania i rozwija je na miarę swoich możliwości

ma swoje upodobania jako twórca i odbiorca sztuki

wykazuje się samodzielnością

… jest ciekawy świata

stara się poszerzać swoje wiadomości korzystając z różnych źródeł

lubi i chce się uczyć

wrażliwy na piękno przyrody (świadomość ekologiczna)

... jest odpowiedzialny

umie podejmować działania i przewidywać ich

konsekwencje

jest świadomy zagrożeń płynących z używania narkotyków, dopalaczy i nieodpowiedniego korzystania z Internetu

umie rozwiązywać problemy

cieszy się z sukcesów i potrafi akceptować porażki

zna swoje słabe strony i potrafi nad nimi pracować

umie dokonać samooceny

… jest otwarty

łatwo nawiązuje kontakty z rówieśnikami

umie współdziałać w grupie

prezentuje swój punkt widzenia i rozważa poglądy

innych

jest dobrym organizatorem

… jest optymistą

jest pogodny

pozytywnie patrzy na świat

wierzy w siebie

umie odróżniać dobro od zła

… jest prawy

 

cechuje go uczciwość i prawdomówność

zna normy dobrego zachowania się i według nich postępuje

zna symbole narodowe, regionalne i wie jak się wobec nich zachować

… jest tolerancyjny

rozumie, że różnice między ludźmi są czymś naturalnym

jest wrażliwy na potrzeby innych

… jest krytyczny

selekcjonuje i porządkuje zdobyte informacje, ocenia

ich przydatność do określonego celu

… jest świadomy swoich praw i praw innych ludzi

zna swoją wartość

zna i respektuje prawa innych

 

 

Koncepcja rozwoju szkoły w poszczególnych obszarach:

I. Zarządzanie i organizacja.

Organizacja nadzoru pedagogicznego i ewaluacji wewnętrznej.
Bieżące naprawy i remonty wszystkich pomieszczeń placówki i terenów wokół szkoły.
Zakup pomocy dydaktycznych
Wzbogacanie księgozbioru biblioteki szkolnej.
Wzbogacanie bazy szkoły o nowe meble i sprzęt sportowy.
Modernizacja pomieszczeń szkolnych – przystosowanie  dla dzieci sześcioletnich oraz uczniów o potrzebie kształcenia specjalnego: utworzenie sali do rehabilitacji ruchowej oraz  integracji sensorycznej.
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu poprzez wyposażanie szkoły w kolejne komputery, tablety, tablice interaktywne.
Pozyskiwanie sponsorów na nowe inwestycje.
Objęcie opieką specjalistyczną przez logopedę, pedagoga, psychologa i nauczycieli terapeutów uczniów klas I – VI ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego.
Zapewnienie uczniom bogatej oferty zajęć pozalekcyjnych.
Realizacja Programu Rządowego „Szklanka mleka”, „Owoce w szkole”, „Bezpieczna Szkoła”, „Talerz zdrowia”, „Zdrowe żywienie”, Szkoła Bezpieczna nie tylko na lekcjach - Bezpieczna Świetlica”, „Szkoła promująca zdrowie”.
Realizacja programów edukacyjnych:  „Od grosika do złotówki”.
Racjonalne wykorzystanie przyszkolnych obiektów sportowych – „Moje Boisko Orlik 2012”- współpraca z klubami sportowymi.
Ścisła współpraca z Radą Rodziców i Radą Dzielnicy.
Współpraca z instytucjami działającymi w środowisku lokalnym.
Doskonalenie zawodowe nauczycieli – korzystanie z Grantów Edukacyjnych Śląskiego Kuratora Oświaty.

 

II Wychowanie i opieka.

Analiza potrzeb – diagnoza potrzeb wychowawczych uczniów i diagnoza uczniów mających trudności w nauce.
Organizacja i zapewnienie uczniom różnych form pomocy: pedagogicznej, psychologicznej, logopedycznej i terapeutycznej.
Zwiększenie liczby etatów w świetlicy ze względu na przyjęcie do placówki sześciolatków oraz większą ilość dzieci z orzeczeniami o kształceniu specjalnym.
Opieka nad dziećmi zaopiniowanymi przez PPPP.
Diagnoza i monitoring realizacji obowiązku szkolnego.
Organizacja i wdrażanie opracowanych zasad bezpiecznego zachowania podczas zajęć lekcyjnych, przerw i wycieczek szkolnych.
Prowadzenie kółek zainteresowań i zajęć pozalekcyjnych.
Organizacja udziału dzieci w konkursach pozaszkolnych.
Realizacja działań wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki.
Wykorzystanie sztandaru szkoły w kształtowaniu pożądanych postaw uczniów i wzbogacaniu tradycji naszej placówki.
Realizacja programu „Bezpieczna Szkoła” oraz udział w programie profilaktyki „Klub Bezpiecznego Puchatka”.
Współpraca z instytucjami i stowarzyszeniami wspomagającymi szkołę w zakresie wykonywania zadań /PPPP, TOTU, MOPS, TPD, ZHP, LOP, policja, straż, sąd itp./.
Współpraca z rodzicami w celu optymalizacji sprawowania opieki nad dziećmi.

III Kształcenie.

Umożliwienie uczniom wszechstronnego rozwoju poprzez dostosowanie programów nauczania do możliwości i potrzeb uczniów, stosowanie różnorodnych metod i form pracy oraz prowadzenie szerokiej gamy zajęć pozalekcyjnych.
Kształcenie umiejętności ponadprzedmiotowych i umiejętności wykorzystywania wiedzy w praktyce. Diagnozowanie i analizowanie osiągnięć edukacyjnych uczniów – wdrażanie wniosków.
Opracowanie i wdrażanie planu poprawy jakości kształcenia.
Monitorowanie procesu edukacyjnego oraz procesu rozwoju dziecka zgodnie z podstawą programową.
Stosowanie różnorodnych sposobów wspierania i motywowania uczniów do systematycznej nauki.
Zwiększanie szans edukacyjnych uczniów przez indywidualizację procesu nauczania.
Badanie osiągnięć edukacyjnych uczniów i podejmowanie działań przyczyniających się do poprawy wyników nauczania.
Organizowanie i realizacja procesów edukacyjnych w oparciu o współpracę pomiędzy nauczycielami.
Propagowanie zdrowego stylu życia poprzez działania sportowe oraz realizację programów promujących zdrowie.
Zapoznawanie uczniów i rodziców z ważnymi dokumentami szkoły.
Wdrażanie do samorządności poprzez działania samorządu uczniowskiego.
Promowanie uczniów osiągających sukcesy w różnych dziedzinach nauki i sztuki.

 

IV Promocja

Kontynuacja współpracy ze szkołami w ramach Programu E-Twinning.
Współpraca rzecznika do spraw promocji szkoły z mediami dot. informacji o osiągnięciach uczniów i wydarzeniach szkolnych.
Organizowanie i udział w imprezach środowiskowych.
Pozyskiwanie sojuszników wspierających działalność szkoły.
Współpraca z instytucjami wspomagającymi szkołę w zakresie wykonywania zadań /PPPP, TOTU, MOPS, TPD, ZHP, LOP, policja, straż, sąd itp./.
Organizowanie spotkań z rodzicami.
Aktualizacja strony internetowej szkoły.
Organizowanie pozaszkolnych konkursów i zawodów.
Aktywny udział uczniów w konkursach, zawodach organizowanych poza szkołą.