Monitoring

Załącznik nr 5 do Regulaminu stosowania monitoringu z dnia 12.08.2019

 

 KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. MONITORINGU

 

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 13 w Tarnowskich Górach monitoruje, zgodnie z § 3.1 regulaminu: boisko, wejścia do szkoły  i korytarze. Zapewnia to bezpieczeństwo uczniów i pracowników oraz ochronę mienia.

Nagrania przechowujemy nie dłużej niż 3 miesiące, chyba że częstotliwość nagrań spowoduje szybsze nadpisanie pliku .

Realizujemy zadanie publiczne polegające na utrzymaniu bezpiecznych warunków nauki. Zadanie to spełniamy za pomocą monitoringu wizyjnego. Możemy korzystać z monitoringu na podstawie art. 108a ustawy Prawo oświatowe. Dostęp do nagrań mają podmioty uprawnione na mocy prawa, serwisujące system monitoringu oraz osoby zarejestrowane.

Osobie zarejestrowanej przez monitoring przysługuje:

  • prawo dostępu do nagrań swojej osoby (bez wizerunku innych osób),
  • prawo do usunięcia danych (przechowywanych po terminie),
  • prawo do ograniczenia przetwarzania,
  • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania w szczególnej sytuacji,
  • prawo skargi do Prezesa UODO na adres ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Jeśli chcą Państwo uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu danych lub powyższych prawach, prosimy o kontakt z inspektorem ochrony danych pod adresem: biuro@protecton.pl