Świetlica szkolna

Aby zapisać dziecko do świetlicy szkolnej należy złożyć wypełniony wniosek - POBIERZ

czynna od poniedziałku do piątku:  6.30 - 16.30

(oprócz dni wolnych od zajęć dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawczych, gdyż wówczas świetlica jest nieczynna)

 

Zapisy do świetlicy i stołówki szkolnej będą przyjmowane  od 24.08.2020 r. do 4.09. 2020r drogą elektroniczną lub tradycyjną do skrzynki do  korespondencji, która znajduje się przed szkołą.

 

 Karta zgłoszenia do stołówki szkolnej - POBIERZ

PŁATNOŚCI

Rodzice zobowiązani są do wnoszenia opłaty miesięcznej za obiady do 10–go dnia każdego miesiąca na podstawie wyliczenia podanego przez kierownika świetlicy bezpośrednio na konto Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 13 w Tarnowskich Górach.
Ul. Armii Krajowej 1.

BANK: Santander
nr konta : 891090 1825 0000 0001 4381 5539Przy wpłacie na konto proszę o podanie w tytule przelewu : imienia i nazwiska ucznia, klasy, miesiąca, kwoty za żywienie.

 

W razie nieobecności dziecka w szkole odpisy proszę zgłaszać telefonicznie na nr 32 284 17 70 , na e-maila: krystyna.bytomska@strong-pc.pl  lub poprzez dziennik elektroniczny.

 

Procedura przyjmowania uczniów do świetlicy szkolnej

 • Przyjęcie dziecka do świetlicy szkolnej następuje na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców / opiekunów prawnych/ (Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy)
 • Zgłoszenia do świetlicy na kolejny rok szkolny dokonują rodzice /prawni opiekunowie/ w terminie podanym przez kierownika świetlicy
 • Karty zgłoszenia pobrać można na stronie internetowej szkoły
 • Do świetlicy przyjmowane są dzieci z klas I- III, w szczególności obydwojga rodziców pracujących, dzieci niepełnosprawne dojeżdżające przewozem oraz dzieci dojeżdżające autobusem z Rybnej.
 • W świetlicy tworzone są grupy wychowawcze, które nie powinny przekraczać 25 wychowanków
 • Dzieci, które nie chodzą na lekcje religii także muszą posiadać złożone karty zgłoszenia dziecka do świetlicy

 

Procedura odbierania dzieci ze świetlicy szkolnej przez rodziców

 • Dzieci zapisane do świetlicy szkolnej odbierane są osobiście przez rodziców /prawnych opiekunów/ lub inne osoby podane w karcie zgłoszenia
 • Rodzice i opiekunowie zobowiązani są do poinformowania nauczyciela o odbiorze dziecka ze świetlicy
 • Dziecko ze świetlicy powinno być odbierane przez osobę dorosłą wskazaną przez rodziców, opiekunów, w karcie zgłoszenia. W przypadku odbierania dziecka przez osobę nie wskazaną w karcie, dziecko musi posiadać upoważnienie pisemne czytelnie podpisane przez rodziców, opiekunów.
 • W wyjątkowych sytuacjach losowych nauczyciel może po uprzednim kontakcie z rodzicami (telefonicznym) wydać pozwolenie na odebranie dziecka przez osobę wskazaną przez rodzica.
 • Jeżeli dziecko samodzielnie wraca do domu musi posiadać pisemne oświadczenie od rodzica w karcie zgłoszenia dziecka do świetlicy
 • Rodzice /opiekunowie/ zobowiązani są do przestrzegania godzin pracy świetlicy.
 •  
 • Procedura postępowania w przypadku próby odebrania ucznia przez osobę, co do której zachodzi podejrzenie bycia w stanie nietrzeźwości lub bycia pod wpływem innych środków odurzających.
  • W przypadku wystąpienia sytuacji, w której ocenie wychowawcy istnieje podejrzenie, iż dziecko odbierane jest przez osobę w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem działania innych środków odurzających, nauczyciel zobowiązany jest poinformować tę osobę o konsekwencjach sytuacji oraz zażądać wezwania (lub samemu wezwać) innego opiekuna dziecka
  • O zaistniałej sytuacji nauczyciel zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić kierownika świetlicy oraz dyrektora szkoły.
  • Z zaistniałej sytuacji nauczyciel zobowiązany jest sporządzić notatkę służbową
  • W przypadku, gdy nie ma innej osoby uprawnionej do odbioru dziecka ze świetlicy należy wezwać policję.
  • O zaistniałej sytuacji należy powiadomić również wychowawcę klasy oraz pedagog

 

Zajęcia świetlicowe

             Nasza szkolna świetlica czynna jest od 6.30 do 16:30.
W świetlicy prowadzone są różnorodne formy zajęć m.in. czytelnicze, muzyczne, plastyczne, techniczne, komputerowe, sportowe. Dzieci spędzają również czas w sali zabaw. Zabawy w sali zabaw cieszą się dużym powodzeniem wśród dzieci. Dzieci mogą odrabiać również zadania domowe, a uczniowie  którzy  mają problemy w nauce, odrabiają zadania wraz z nauczycielami. Wychowawcy świetlicy utrzymują stały kontakt z wychowawcami klas, pedagogiem i psychologiem szkolnym. Świetlica na bieżąco wyposażana jest w nowe zabawki, gry, artykuły papiernicze i piśmienne. Wykorzystywane są one podczas zajęć.

 

Zapewnianie bezpieczeństwa w związku z wystąpieniem COVID-19.

 1. W szkole obowiązują Procedury zapewniania bezpieczeństwa w związku z wystąpieniem epidemii w związku z wystąpieniem COVID-19.
 2. Pracownicy świetlicy wietrzą sale, w których odbywają się zajęcia świetlicowe przed przyjściem dzieci na zajęcia, a także co godzinę i w miarę potrzeb.
 3. Jeśli jest taka możliwość, zajęcia świetlicowe uczniom można organizować na terenie szkoły na świeżym powietrzu.
 4. 4. Sale, w których odbywają się w zajęcia świetlicowe wyposażone są w środki do dezynfekcji rąk. Nauczyciele zobowiązani są poinstruować uczniów o konieczności dezynfekcji rąk po przyjściu ze świeżego powietrza. Uczniowie dezynfekują ręce pod nadzorem nauczyciela świetlicy.
 5. Sprzęty, zabawki, pomoce dydaktyczne, które wykorzystywane były podczas pobytu uczniów w świetlicy są dezynfekowane przez wyznaczone osoby zgodnie z Procedurą mycia zabawek, pomocy dydaktycznych i sprzętu.
 6. Nauczyciele świetlicy w miarę możliwości pilnują, aby uczniowie unikali gromadzenia się.
 7. Nauczyciel świetlicy w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u ucznia wskazujących na infekcję dróg oddechowych zobowiązany jest postępować zgodnie z Procedurą postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia COVID-19.
 8. W okresie epidemii główną drogą kontaktu z rodzicami/opiekunami prawnymi uczniów jest: telefon, e-mail, e-dziennik
 9. Osoba odbierająca ucznia ze świetlicy nie może wchodzić do pomieszczenia, w którym odbywają się zajęcia świetlicowe. Uczeń odbierany jest zgodnie z Procedurą przyprowadzania i odbierania ucznia ze szkoły.