Telefony komórkowe

ZASADY KORZYSTANIA

 

Zasady korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych (aparatów fotograficznych, kamer, dyktafonów, MP3, MP4, Pendrive, słuchawek itp.) przez uczniów na terenie szkoły są następujące:

a)      Uczniowie przynoszą do szkoły telefony komórkowe, odtwarzacze i inny sprzęt elektroniczny na własną odpowiedzialność, za zgodą rodziców.

b)      Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie, zagubienie czy kradzież sprzętu przynoszonego przez uczniów.

c)      Podczas   zajęć edukacyjnych obowiązuje całkowity zakaz używania telefonów komórkowych i innego sprzętu elektronicznego (aparaty powinny być wyłączone i schowane).

d)      Możliwe jest korzystanie z telefonu komórkowego lub innego urządzenia  elektronicznego poza zajęciami edukacyjnymi (podczas przerw, przed i po zajęciach lekcyjnych, podczas pobytu
w świetlicy) za zgodą nauczyciela w celu kontaktu z rodzicami.

e)      Dopuszcza się możliwość korzystania z telefonu komórkowego i innych urządzeń elektronicznych podczas wycieczek szkolnych za zgodą rodziców, którzy ponoszą pełną odpowiedzialność za sprzęt.

f)       Nagrywanie dźwięku i obrazu za pomocą telefonu, dyktafonu, odtwarzacza MP czy aparatu fotograficznego na wycieczkach jest możliwe jedynie za zgodą osoby nagrywanej lub fotografowanej. Niedopuszczalne jest nagrywanie lub fotografowanie sytuacji niezgodnych z powszechnie przyjętymi normami etycznymi i społecznymi oraz przesyłanie treści obrażających inne osoby.

g)      Naruszenie przez ucznia zasad używania telefonów komórkowych oraz innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły powoduje zabranie urządzenia przez nauczyciela na czas zajęć lekcyjnych, a następnie przekazanie go do depozytu u dyrektora szkoły – aparat zostaje wyłączony w obecności ucznia. Przypadek ten zostaje odnotowany przez wychowawcę klasy w zeszycie spostrzeżeń.

h)      Po odbiór telefonu lub innego urządzenia elektronicznego zgłaszają się rodzice lub ucznia. Zostają oni zapoznani z sytuacją i pouczeni o konsekwencjach (w tym konsekwencjach prawnych związanych z naruszeniem prywatności pracowników szkoły).

i)        W przypadku, gdy sytuacja powtarza się po raz trzeci, uczeń ma zakaz przynoszenia telefonu i / lub innych urządzeń elektronicznych do szkoły.

j)        W przypadku kolejnego łamania zasad uczeń ma obniżoną ocenę zachowania o jeden stopień. Każde trzy następne wykroczenia powodują obniżenie oceny do nagannej.

k)      Wszelkie objawy permanentnego łamania zasad współżycia społecznego w szkole mogą być traktowane jako przejaw demoralizacji i skutkować skierowaniem sprawy do sądu rodzinnego.