II Gminny Konkurs Językowo-Plastyczny

II Gminny Konkurs Językowo-Plastyczny

„PLAKAT O NOWYM JORKU – A POSTER OF NEW YORK”

II Gminny Konkurs Językowo-Plastyczny dla klas 4-8

organizowany przez SP nr 11 w Tarnowskich Górach

REGULAMIN:

 Warunki uczestnictwa:

  1. Konkurs adresowany jest do uczniów klas 4-8 (nagradzane są dwa poziomy: klasy 4, 5 i 6 oraz klasy 7 i 8).

Uczestnicy konkursu muszą stworzyć plakat o Nowym Jorku zawierając w nim wybrane przez siebie informacje o historii, zabytkach i atrakcjach miasta w języku angielskim. Plakat powiniem mieć wielkość formatu co najmniej A2 (może być większy), technika wykonania i zdobienia – dowolna. Ilość zdań w języku angielskim na plakacie to minimum 10 dla klas 4-6 oraz 15 dla klas 7-8.

Komisja dokona oceny prac wg następujących kryteriów:

–  poprawność językowa,   

–  oryginalność, pomysłowość, sposób wykonania,                 

–  ogólny wyraz artystyczny.

Prace niespełniające kryteriów zostaną odrzucone.

  1. Jeden uczeń wykonuje samodzielnie 1 plakat.
  2. Uczeń może, a nawet powinien korzystać z różnych źródeł, jednak nie wolno mu przepisywać w całości informacji z przewodników, Internetu itp. Uczestnik konkursu musi sam zredagować tekst w oparciu o dostępne mu źródła.

W przypadku podejrzenia, że uczeń nie wykonał pracy samodzielnie: zbyt skomplikowane konstrukcje gramatyczne czy słownictwo lub przepisanie tekstu z Internetu – praca ucznia zostaje zdyskwalifikowana.

  1. Każda szkoła dostarcza maksymalnie 8 plakatów (4 w kategorii klas 4-6 oraz 4 w kategorii klas 7-8).
  2. Opis pracy na odwrocie obowiązkowo DRUKIEM:  imię i nazwisko autora, klasa, szkoła, imię i nazwisko opiekuna (nauczyciel języka angielskiego lub wychowawca). Prace podpisane w inny sposób będą dyskwalifikowane!
  3. Termin oddawania prac do SP13 upływa 12 maja 2021 r. Prace należy składać w szkole z dopiskiem „Konkurs: Plakat o Nowym Jorku – A Poster of New York”
  4. Uczniowie, którzy wykonają najciekawsze prace otrzymają nagrody (pierwsze 3 miejsca w każdym z dwóch poziomów). Istnieje również możliwość przyznania wyróżnień.
  5.  Wyniki konkursu zostaną podane 21.05.2021 r. na stronie internetowej szkoły: https://tgorysp11.edupage.org/ Koordynator poinformuje o sposobie i terminie dostarczenia nagród.
  6. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na wykorzystanie swoich danych i wizerunku w materiałach konkursowych i pokonkursowych.

Sonia Kucewicz

Skip to content