ŚWIETLICA SZKOLNA

Aby zapisać dziecko do świetlicy szkolnej należy złożyć wypełniony wniosek – POBIERZ

czynna od poniedziałku do piątku:  6.30 – 16.30

(oprócz dni wolnych od zajęć dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawczych, gdyż wówczas świetlica jest nieczynna)

Termin zgłoszenia dziecka do świetlicy do 30.09.2022
Zapisy na obiady od 05.09.2022 do 8.09.2022

Koszt obiadów to: 6zł

Karta zgłoszenia do stołówki szkolnej – POBIERZ

PŁATNOŚCI

Rodzice zobowiązani są do wnoszenia opłaty miesięcznej za obiady do 10–go dnia każdego miesiąca na podstawie wyliczenia podanego przez kierownika świetlicy bezpośrednio na konto Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 13 w Tarnowskich Górach.
Ul. Armii Krajowej 1.

BANK: Santander
nr konta : 891090 1825 0000 0001 4381 5539

Przy wpłacie na konto proszę o podanie w tytule przelewu : imienia i nazwiska ucznia, klasy, miesiąca, kwoty za żywienie.

W razie nieobecności dziecka w szkole odpisy proszę zgłaszać telefonicznie na nr 32 284 17 70 , na e-maila: krystyna.bytomska@strong-pc.pl  lub poprzez dziennik elektroniczny.

Procedura przyjmowania uczniów do świetlicy szkolnej

 • Przyjęcie dziecka do świetlicy szkolnej następuje na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców / opiekunów prawnych/ (Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy)
 • Zgłoszenia do świetlicy na kolejny rok szkolny dokonują rodzice /prawni opiekunowie/ w terminie podanym przez kierownika świetlicy
 • Karty zgłoszenia pobrać można na stronie internetowej szkoły
 • Do świetlicy przyjmowane są dzieci z klas I- III, w szczególności obydwojga rodziców pracujących, dzieci niepełnosprawne dojeżdżające przewozem oraz dzieci dojeżdżające autobusem z Rybnej.
 • W świetlicy tworzone są grupy wychowawcze, które nie powinny przekraczać 25 wychowanków
 • Dzieci, które nie chodzą na lekcje religii także muszą posiadać złożone karty zgłoszenia dziecka do świetlicy

Procedura odbierania dzieci ze świetlicy szkolnej przez rodziców

 • Dzieci zapisane do świetlicy szkolnej odbierane są osobiście przez rodziców /prawnych opiekunów/ lub inne osoby podane w karcie zgłoszenia
 • Rodzice i opiekunowie zobowiązani są do poinformowania nauczyciela o odbiorze dziecka ze świetlicy
 • Dziecko ze świetlicy powinno być odbierane przez osobę dorosłą wskazaną przez rodziców, opiekunów, w karcie zgłoszenia. W przypadku odbierania dziecka przez osobę nie wskazaną w karcie, dziecko musi posiadać upoważnienie pisemne czytelnie podpisane przez rodziców, opiekunów.
 • W wyjątkowych sytuacjach losowych nauczyciel może po uprzednim kontakcie z rodzicami (telefonicznym) wydać pozwolenie na odebranie dziecka przez osobę wskazaną przez rodzica.
 • Jeżeli dziecko samodzielnie wraca do domu musi posiadać pisemne oświadczenie od rodzica w karcie zgłoszenia dziecka do świetlicy
 • Rodzice /opiekunowie/ zobowiązani są do przestrzegania godzin pracy świetlicy.

Procedura postępowania w przypadku próby odebrania ucznia przez osobę, co do której zachodzi podejrzenie bycia w stanie nietrzeźwości lub bycia pod wpływem innych środków odurzających.

 • W przypadku wystąpienia sytuacji, w której ocenie wychowawcy istnieje podejrzenie, iż dziecko odbierane jest przez osobę w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem działania innych środków odurzających, nauczyciel zobowiązany jest poinformować tę osobę o konsekwencjach sytuacji oraz zażądać wezwania (lub samemu wezwać) innego opiekuna dziecka
 • O zaistniałej sytuacji nauczyciel zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić kierownika świetlicy oraz dyrektora szkoły.
 • Z zaistniałej sytuacji nauczyciel zobowiązany jest sporządzić notatkę służbową
 • W przypadku, gdy nie ma innej osoby uprawnionej do odbioru dziecka ze świetlicy należy wezwać policję.
 • O zaistniałej sytuacji należy powiadomić również wychowawcę klasy oraz pedagog

Zajęcia świetlicowe

             Nasza szkolna świetlica czynna jest od 6.30 do 16:30.
W świetlicy prowadzone są różnorodne formy zajęć m.in. czytelnicze, muzyczne, plastyczne, techniczne, komputerowe, sportowe. Dzieci spędzają również czas w sali zabaw. Zabawy w sali zabaw cieszą się dużym powodzeniem wśród dzieci. Dzieci mogą odrabiać również zadania domowe, a uczniowie  którzy  mają problemy w nauce, odrabiają zadania wraz z nauczycielami. Wychowawcy świetlicy utrzymują stały kontakt z wychowawcami klas, pedagogiem i psychologiem szkolnym. Świetlica na bieżąco wyposażana jest w nowe zabawki, gry, artykuły papiernicze i piśmienne. Wykorzystywane są one podczas zajęć.

Regulamin świetlicy na czas trwania COVID- 19 POBIERZ

Skip to content