DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 13 w Tarnowskich Górach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Dostępność dotyczy strony internetowej https://www.sp13.tgory.pl/

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2018-09-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-31

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niezgodność (niezgodności) wyłączeń wymieniono poniżej.

Treści niedostępne:

 • brak części opisów alternatywnych i tytułów dla części zdjęć i obrazków,
  ·           część dokumentów PDF posiada błędy w warstwie tekstowej (po skanowaniu/OCR),
  ·           dokumenty PDF nie są poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidzących (np. nieprawidłowo przygotowane tabele, wykresy, obrazki, brak sekcji nawigacyjnych, tytułu itp.),
  ·           brak audiodeskrypcji dla materiałów multimedialnych.

Wyłączenia:

 • zdjęcia, obrazki oraz pliki PDF zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej, poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego,
  ·           mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 31.03.2021 r.
Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu 31.03.2021 r.
 

Ocena została przeprowadzona zgodnie z listą kontrolną WCAG na podstawie samooceny dokonanej przez organ sektora publicznego zgodnie z wytycznymi zawartymi w Podręczniku Dobrych Praktyk – WCAG Fundacji Widzialni oraz narzędzia weryfikującego zawartego na stronie http://checkers.eiii.eu, w którym po analizie uzyskano wynik pozytywny.


Skróty klawiszowe

Na stronie internetowej używane są standardowe skróty.

Udogodnienia na stronie internetowej

Strona internetowa jest dostępna w wersji dla osób słabowidzących. Istnieje możliwość powiększenia czcionki oraz zwiększenia kontrastu.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Potrzebujesz informacji w innej formie niż prezentowane na stronie internetowej? Skontaktuj się z nami. W zgłoszeniu podaj:

 • adres internetowy strony, na której jest niedostępna dla Ciebie treść,
 • swoje imię i nazwisko,
 • swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail)
 • informacje, jaki sposób przekazania informacji jest dla Ciebie najwygodniejszy (np. druk powiększony, alfabet Braille’a, informacja dźwiękowa)

Na tej stronie internetowej są problemy, które według Ciebie, wynikają z niespełniania wymogów dostępności cyfrowej? Zgłoś to do nas.

Za wszystkie kwestie związane z dostępnością cyfrową i udostępnianiem treści z tej strony internetowej odpowiada Dorota Łazaj. Możesz kontaktować się z nią e-mailowo – dorota.lazaj@strong-pc.pl lub telefonicznie 32 2841770

SPOSÓB ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW-SKARG

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniania dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej, elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich (https://www.rpo.gov.pl/).

Dostępność architektoniczna

Budynek znajduje się do adresem: ul. Armii Krajowej 1, Tarnowskie Góry. Do budynku prowadzą 3 wejścia: od ul. Armii Krajowej 1, od strony boiska „Orlik” oraz od strony bloków ul. Armii Krajowej 2. Do wejścia głównego prowadzą schody oraz podjazd dla niepełnosprawnych, dotarcie do budynku możliwe jest również przy pomocy zatrudnionych pracowników obsługi. Do wejścia od strony boiska prowadzą schody , a przy wejściu od strony bloków jest próg. Dla gości przeznaczone jest wejście od ul. Armii Krajowej 1. Recepcja znajduje się po lewej stronie od wejścia głównego (stanowisko woźnej). Dla osób na wózku dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze. Do kolejnego budynku prowadzą schody, które można pokonać za pomocą platformy. Aktualnie platforma jest nieczynna (naprawa platformy jest ujęta w planach finansowych szkoły). W budynkach nie ma windy. Szkoła nie posiada toalety dla niepełnosprawnych. W celu obsłużenia osoby niepełnosprawnej pracownik administracji lub osoba kierującą szkołą podchodzi do drzwi głównych. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. Placówka nie posiada parkingu. Na teren szkoły można wejść z psem asystującym, za wyjątkiem pomieszczeń, gdzie aktualnie znajdują się uczniowie. W budynku szkoły jest brak pętli indukcyjnej oraz tablicy informacyjnej o rozmieszczeniu pomieszczeń. W szkole nie ma oznakowań w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Skip to content