„PLAKAT O SYDNEY- A POSTER OF SYDNEY”

„PLAKAT O SYDNEY- A POSTER OF SYDNEY”

III Gminny Konkurs Językowo-Plastyczny dla klas 4-8 organizowany przez SP nr 11 w Tarnowskich Górach

REGULAMIN:
Cele konkursu:

 • rozwijanie zainteresowań kulturą krajów anglojęzycznych oraz językiem angielskim,
 • zapoznanie uczniów z historią, kulturą i zabytkami miasta Sydney,
 • rozwijanie umiejętności poszukiwania i wykorzystania informacji z różnych źródeł,
 • rozwijanie umiejętności wypowiedzi pisemnej,
 • doskonalenie technik plastycznych,
 • rozwijanie kreatywności uczniów,
 • wyrabianie poczucia estetyki i piękna poprzez ekspresję plastyczną,
 • umożliwienie prezentacji twórczości dzieci szerszemu kręgowi odbiorców poprzez wystawy pokonkursowe.

Warunki uczestnictwa:

 1. Konkurs adresowany jest do uczniów klas 4-8 (nagradzane są dwa poziomy: klasy 4 – 6 oraz klasy 7 – 8).

Uczestnicy konkursu muszą stworzyć plakat o Sydney zawierając w nim wybrane przez siebie informacje o historii, zabytkach i atrakcjach miasta w języku angielskim. Plakat powinien mieć wielkość formatu co najmniej A2 (może być większy), technika wykonania i zdobienia – dowolna. Ilość zdań w języku angielskim na plakacie to minimum 10 dla klas 4-6 oraz 15 dla klas 7-8.

Komisja dokona oceny prac wg następujących kryteriów:

–  poprawność językowa,   

–  oryginalność, pomysłowość, sposób wykonania,                 

–  ogólny wyraz artystyczny.

Prace niespełniające kryteriów zostaną odrzucone.

 1. Jeden uczeń wykonuje samodzielnie 1 plakat.
 2. Uczeń może, a nawet powinien korzystać z różnych źródeł, jednak nie wolno mu przepisywać w całości informacji z przewodników, Internetu itp. Uczestnik konkursu musi sam zredagować tekst w oparciu o dostępne mu źródła.

W przypadku podejrzenia, że uczeń nie wykonał pracy samodzielnie: zbyt skomplikowane konstrukcje gramatyczne czy słownictwo lub przepisanie tekstu z Internetu – praca ucznia zostaje zdyskwalifikowana.

 1. Opis pracy na odwrocie obowiązkowo DRUKIEM:  imię i nazwisko autora, klasa, szkoła, imię i nazwisko opiekuna (nauczyciel języka angielskiego lub wychowawca). Prace podpisane w inny sposób będą dyskwalifikowane!
 2. Termin oddawania prac nauczycielom języka angielskiego do 20 grudnia

Skip to content