BOISKO ORLIK

REGULAMIN PORZĄDKOWY KORZYSTANIA Z KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH „MOJE BOISKO – ORLIK 2012”

 1. Boiska są czynne w następujących terminach:
  – Planowane zajęcia szkolne dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 13 w Tarnowskich Górach w miesiącach I –VI i IX – XII, poniedziałek – piątek: godz. 8:00 – 15:00,
  – Boiska dostępne dla wszystkich chętnych zgodnie z comiesięcznym harmonogramem
 2. Zajęcia sportowe odbywające się w terminach w pkt. 1 b i pkt. 1 c koordynuje pełniący dyżur administrator.
 3. Dopuszcza się możliwość rezerwacji korzystania z boiska u administratora obiektu.
 4. Osoby korzystające z boisk zobowiązane są do wpisywania się do rejestru użytkowników prowadzonego przez administratora obiektu.
 5. Korzystanie z boisk jest bezpłatne.
 6. Osoby przebywające na boiskach mogą korzystać z pomieszczeń socjalnych.
 7. Teren jest objęty ciągłym monitoringiem.
 8. Warunkiem korzystania z obiektu jest posiadanie odpowiedniego stroju sportowego i obuwia sportowego. Na boisku piłkarskim dopuszcza się obuwie z małymi korkami z tworzywa sztucznego oraz obuwie typu halowego, a na boisku z nawierzchnią poliuretanową tylko obuwie typu halowego.
 9. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z boisk zgodnie z ich przeznaczeniem zabrania się:
  – używania butów piłkarskich na wysokich i metalowych korkach i kolców,
  – wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem boisk, np. rower, motorower, deskorolka, rolki itp.,
  – niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska,
  – wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe,
  – palenia tytoniu, spożywania alkoholu,
  – zaśmiecania, wnoszenia opakowań szklanych i metalowych,
  – przeszkadzania w zajęciach lub w grze,
  – zakłócania porządku i używania słów wulgarnych,
  – wprowadzania zwierząt,
  – korzystania z boisk bez zgody administratora obiektu.
 10. Rozstrzygnięcia dotyczące zgodnego z postanowieniami pkt. 9 korzystania z boisk podejmuje administrator obiektu, który w zależności od sytuacji może:
  – nakazać zmianę obuwia i stroju na sportowe,
  – zwrócić uwagę na niewłaściwe, niezgodne z regulaminem zachowanie,
  – nakazać opuszczenie terenu boisk i szkoły.
 11. Poza planowymi zajęciami wymienionymi w pkt.1 a:
  – Szkoła Podstawowa Nr 13 nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w trakcie korzystania z obiektu,
  – użytkownicy korzystają z boisk na własną odpowiedzialność i odpowiadają materialnie za wyrządzone szkody na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
 12. Korzystający z obiektu są zobowiązani do przestrzegania regulaminu, a w szczególności do uwag administratora obiektu.
 13. Za nieprzestrzeganie niniejszego Regulaminu grożą następujące sankcje:
  – usunięcie z terenu obiektu,
  – zakaz z korzystania z obiektu.
  Sankcje egzekwowane są przez administratora obiektu.
 14. Administratorem obiektu jest Szkoła Podstawowa Nr 13 w Tarnowskich Górach, przy ul. Armii Krajowej 1, tel. (0-32) 284 – 17 – 70.
 15. Skargi i wnioski przyjmuje i przekazuje do rozpatrzenia Dyrektorowi Szkoły Podstawowej Nr 13 w Tarnowskich Górach, przy ul. Armii Krajowej 1, tel. (0-32) 284 – 17 – 70.
Skip to content