PSYCHOLOG SZKOLNY

Psycholog szkolny

Pani mgr Bożena Dramska-Jańczuk

PRZYJMUJE RODZICÓW I UCZNIÓW W NASTĘPUJĄCE DNI:

Poniedziałek 8:45-12:15

Wtorek  12:30-15:30 /16:30 -18:00

Środa 8:00-13:00

Czwartek 8:45-12:45

Piątek 8:00-13:00

 Zadaniem psychologa szkolnego jest:

  1. Przeprowadzanie badań i działań diagnostycznych dotyczących uczniów, w tym diagnozowanie potencjalnych możliwości oraz wspieranie mocnych stron ucznia;
  2. diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu wspierania rozwoju dziecka, określenia form pomocy psychologiczno – pedagogicznej, w tym działań profilaktycznych, mediacyjnych i interwencyjnych wobec ucznia, rodziców i nauczycieli;
  3. organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli;
  4. współorganizowanie i udział w warsztatach dla rodziców;
  5. konsultowanie zgłaszanych problemów i udzielanie wskazań wychowawczych;
  6. prowadzenie zajęć terapeutycznych z uczniami, zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami;
  7. opiniowanie na użytek władz oświatowych, zdrowia i sprawiedliwości sytuacji podopiecznych uczniów, po otrzymaniu pisemnego wniosku od tych instytucji
  8. wspieranie wychowawców klas w działaniach wynikających z programów wychowawczego i profilaktyki; prowadzenie odpowiedniej dokumentacji pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami.
Skip to content